Cửa hàng Vegan

Cửa hàng Vegan

Year: 
Location: 
Floor area: 
Site area: 
Constructor:

ARCHITECTURE

Cửa hàng của anh Trung – chuyên gia ẩm thực từ thực vật

Nơi làm việc – Nơi hướng nghiệp và sau này chuyển giao cho những đứa trẻ với kinh phí thấp khi phải cân bằng với các hoạt động khác.
Toàn bộ chi phí dùng cho bộ khung , thay đổi không gian bằng vách nhẹ dựa vào khung nhà.

Scroll to Top