Sân chơi công cộng

Playground-Sân chơi búng thun

Year: 2021
Location: khu đô thị Waterpoint 
Floor area: 500m2
Site area: 2000m2
Constructor:

ARCHITECTURE

Scroll to Top